1. Beş Altı Yaşında Çocuğu Olan Babaların, Babalık Rolünü Algılamaları İle Aile Katılım Çalışmalarını Gerçekleştirmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/200518 

2. Okul Öncesi Fen Eğitiminde Analoji Yöntemi ve Analojinin Okul Öncesi Eğitim Programlarında Yer Alma Düzeyi

http://dergipark.gov.tr/goputeb/issue/34311/379166

3. Psikososyal Gelişim Temelli Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Duygusal Zekalarına Etkisi

http://dergipark.gov.tr/goputeb/issue/34517/381364

4. Psikososyal Gelişim Temelli Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Problem Çözme Becerilerine Etkisi

http://www.kefdergi.com/pdf/25_1/pdf/Ocak_dergi_2017-25(1).pdf#page=244

5. Resmi Anaokuluna Devam Eden Çocukların Öğretmen Görüşlerine Göre Sahip Oldukları Değer Düzeylerinin Belirlenmesi

https://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=13082140&AN=127198470&h=PK7FU1QTXBP%2fxzBWlkJQ%2bRE4cwFPJCxswIZnJYFigR4uOMapjNuakMYnSFt5KGIesLZlwY5h5N0BGGzl7rnBDw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d13082140%26AN%3d127198470

Paylaş